Cantora Laura Finochiarro fala no PapoMix sobre a Parada LGBT

Cantora Laura Finochiarro fala no PapoMix sobre a Parada LGBT

Elieser e Cacau na Parada LGBT de Sao Paulo